Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας (κ.ά.), που προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα των υποκειμένων τους.

Η επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των προσώπων που εμπλέκονται στις δραστηριότητές της σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μαθητών της και των κηδεμόνων τους, των επισκεπτών του ιστοτόπου της, των εγγεγραμμένων χρηστών στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και των συνεργατών της.

Η επιχείρηση συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσα από την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό της και στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης, όπως και μέσα από τα στοιχεία που εισάγουν οι επισκέπτες στο ιστολόγιο, τις φόρμες επικοινωνίας, την ηλεκτρονική της διεύθυνση (e-mail) και το ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο της (Newsletter).

Η επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, μόνο από τα υποκείμενα της επιχείρησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή σκόπιμη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτά τα μέτρα διαρκώς αξιολογούνται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους πάνω σε αυτά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση τροποποίησης ισχύουσα θεωρείται η Πολιτική που διαμορφώθηκε μετά την τελευταία τροποποίηση.